Wat zijn de algemene voorwaarden?

Jack

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Jolly’s Hondenopvang: De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het verzorgen van dieren op locatie of op het adres van Jolly’s Hondenopvang, het uitlaten en het trainen van honden.
2. Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de opvangsovereenkomst wordt/is gesloten.
3. Klant: De natuurlijke - of rechtspersoon, die met Jolly’s Hondenopvang eenopvangs overeenkomst heeft gesloten.
4. Gastheer: degene die bevoegd is om namens Jolly’s Hondenopvang een opvangsovereenkomst met de klant af te sluiten.
5. Opvangstovereenkomstt: De overeenkomst tussen Jolly’s Hondenopvang en de klant, waarbij Jolly’s Hondenopvang zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te verzorgen, uit te laten of te trainen, tegen een door de klant te betalen prijs.

Artikel 2 – Algemeen

1. Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.
2. Jolly’s Hondenopvang zal in een persoonlijk gesprek kennis maken met het gastdier (of dieren) dat ter  opvang wordt aangeboden en met de klant.Tijdens dit gesprek zal de inschrijving plaatsvinden.

Artikel 3 – Inschrijving opvang

1. Voor het aangaan van de opvangovereenkomst vindt er een vrijblijvend gesprek plaats. Dit gesprek vindt plaats in het belang van het te verzorgen dier of dieren. Bij het maken van de afspraak wordt klant gewezen op de algemene voorwaarden op de website. Des gevraagd zal een papieren exemplaar worden overhandigd.
2. Naar aanleiding van het gesprek wordt de opvangovereenkomst door de gastheer en de klant gezamenlijk ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een (kopie) exemplaar van de opvangovereenkomst worden gegeven. De opvangovereenkomst, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de afgesproken diensten en beide partijen dienen zich te houden aan de algemene voorwaarden. Er wordt tevens een sleutelcontract gemaakt en ondertekend en de sleutel wordt overhandigd aan de gastheer van Jolly’s hondenopvang.
3. De opvangovereenkomst bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van Jolly’s Hondenopvang en de klant, adres waar de klant bereikbaar is gedurende de verzorgingsperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur van de verzorging van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat de verzorging van het gastdier duurt.

Artikel 4– Reservering

1. Het totale bedrag vermeld op de opvangovereenkomst dient voor aanvang van de diensten te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien het totaalbedrag voor de aanvang van de diensten niet is voldaan, vervalt het recht op deze diensten.
3. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 24 uur voor de overeengekomen aanvang van de eerste opvangdag, is de klant aan Jolly’s Hondenopvang het  totale bedrag verschuldigd. Uitzondering hierop is het overlijden of ziek worden van het gastdier. De klant moet hiervoor wel een bewijsstuk van een dierenarts overhandigen aan Jolly’s Hondenopvang.

Artikel 5 – Betaling

1. De in de opvangovereenkomst  vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. Jolly’s Hondenopvang is verplicht een prijslijst op de website te plaatsen, dan wel een prijslijst aan de klant te overhandigen.
3. Betaling van hetgeen de klant op grond van de opvangovereenkomst verschuldigd is, geschiedt minimaal 24 uur voor de ingang van de overeenkomst.
4. Bij het eventuele vermindering van verzorgdagen door de klant is Jolly’s Hondenopvang gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verzorging aan de klant in rekening te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag.
5. De klant ontvangt een bewijs van betaling van Jolly’s Hondenopvang.
6. In geval van niet tijdige betaling door de klant is Jolly’s Hondenopvang  gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van € 226,89.

Artikel 6– Rechten en plichten van Jolly’s Hondenopvang

1. Jolly’s Hondenopvang verplicht zich om op basis van de gesloten overeenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.
2. Jolly’s Hondenopvang verplicht zich tot het zorgvuldig voeden, verzorgen en uitlaten van het gastdier.
3. Jolly’s Hondenopvang  zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de verzorging en het uitlaten van het gastdier.
4. Indien de klant toch niet op de overeengekomen aanvangsdatum gebruik wil maken van de diensten van Jolly’s Hondenopvang de gesloten overeenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen.
5. Jolly’s Hondenopvang is gerechtigd de opvang van het gastdier te weigeren wanneer dit gevaar oplevert voor de medewerkers van Jolly’s hondenopvang, andere gastdieren of het gastdier zelf.
6. Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst verzorgd wordt, is de klant de prijs per dag aan Jolly’s Hondenopvang verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.
7. Indien Jolly’s Hondenopvang gastdier(en) aantreft of ter uitlaten aangeboden krijgt waarbij ernstig vermoeden bestaat van mishandeling zal Jolly’s Hondenopvang in het ergste geval genoodzaakt zijn de dierenbescherming in te schakelen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige prijs te betalen vermeerderd met de eventuele kosten.
8. Jolly’s Hondenopvang is na afloop van de opvang van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens de geleverde diensten. Bij ernstige zaken zal een telefonisch of persoonlijk gesprek gepland worden.

Artikel 7 - Rechten en plichten van de klant


1. De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan Jolly’s Hondenopvang te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede opvang van het gastdier.
2. De klant is aansprakelijk jegens Jolly’s Hondenopvang voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.
3. De klant is verplicht de aanwijzingen van de gastheer van Jolly’s Hondenopvang, ten behoeve van de veiligheid van het op te vangen gastdier, de aanwezige mensen en eigendommen, op te volgen.
4. Oppas-gastdieren dienen (indien mogelijk) direct voor vertrek behandeld te zijn tegen vlooien, luizen, teken etc. en ontwormd te zijn.

5. De klant dient over de gezondheid van zijn dier(en) te waken. Dwz ziekte voorkomen door preventieve maatregelen te treffen en bij ziekte de juiste zorg te bieden.Wanneer bij medewerkers van Jolly’s Hondenopvang een ernstig vermoeden bestaat van verwaarlozing, mishandeling kan in het ergste geval de Dierenbescherming ingeschakeld worden.

Artikel 8 - Ziekte en/of overlijden van het gastdier

1.De klant zal in geval van ziekte (of redelijk vermoeden van ziekte) van het gastdier zich afmelden voor de opvang of in ieder geval contact opnemen met de medewerkers van Jolly’s Hondenopvang om in overleg te besluiten tot eventuele afmelding.

2. De klant machtigt hierdoor Jolly’s Hondenopvang om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de opvang van het gastdier door Jolly’s Hondenopvang op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.
3. Indien het gastdier tijdens de opvang door  Jolly’s Hondenopvang onverhoopt komt te overlijden, kan Jolly’s Hondenopvang door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van Jolly’s hondenopvang.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. Een tekortkoming in uitvoering van de opvangovereenkomst kan Jolly’s Hondenopvang niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij Jolly’s Hondenopvang en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan Jolly’s Hondenopvang gebruik wenst te maken bij de nakoming van de opvangovereenkomst.
2. Jolly’s Hondenopvang zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
3. Jolly’s Hondenopvang is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door Jolly’s Hondenopvang en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de opvangsovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend Jolly’s Hondenopvang. Jolly’s Hondenopvang is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de opvangovereenkomst.
4. Ingeval Jolly’s Hondenopvang aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door Jolly’s Hondenopvang van haar verplichtingen uit de opvangovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen prijs, met daarbij een maximum van bedrag € 363,00 (zegge: driehonderdendrieënzestig Euro).
5. De klant vrijwaart Jolly’s Hondenopvang voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de opvangovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door Jolly’s Hondenopvang.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

1. In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied Jolly’s Hondenopvang  is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat Jolly’s Hondenopvang schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op de verzorg-, uitlaat- of trainingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.